اموزش روخوانی قران

برای مروجین قران هیئتها ومساجدواموزشگاهای قران این سایت بنام خودشان ثبت ورایگان اهدامیگردد

ل

اموزش روخوانی قران

درس اول    درس دوم     درس سوم      درس چهارم     درس پنجم    درس ششم      درس هفتم     درس هشتم     درس نهم

درس دهم     درس یازدهم      درس دوازده     درس سیزدهم     درس چهاردهم     درس پانزدهم      درس شانزدهم 

درس هفدهم   درس هجدهم   درس نوزدهم    در بیستم    درس بیست یک   درس بیست دو      درس بیست سه

درس بیست چهار    درس بیست پنجم   درس بیست شش    درس بیست هفت     درس بیست هشت تکراری 

درس بسینه تکرار   درس سی    درس سیو یک تکرار   درس سیو دو       درس سیوسه       درس سی چهار   درس سیو پنج 

درس سیوشش

 

ارسال شده در : 1401/2/17 - 12:02:03

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد